Regulamin

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.05.2018 roku

Dla zamówień składanych do dnia 24.05.2018 r. obowiązuje: Regulamin Sprzedaży obowiązujący do 24.05.2018

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów i zarazem określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem al.to przez al.to spółkę z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416025, posługującą się numerem NIP 9492191268 i REGON 242901678, z kapitałem zakładowym 5.000 zł, posiadającą numer telefonu: 34 348 00 00.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub drogą telefoniczną pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym al.to, zwanym dalej Klientem, a al.to sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą. Zawarcie umowy sprzedaży danego produktu w sklepie internetowym al.to jest również możliwe przy użyciu aplikacji mobilnej al.to na systemy Android oraz iOS. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej w ramach zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem al.to.
 3. Kupującym (zwanym również Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym al.to. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu w sklepie internetowym al.to również bez konieczności rejestracji konta w sklepie internetowym.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego al.to.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym al.to są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów używanych, cechujących się stanem krótkotrwałej eksploatacji lub pochodzących z ekspozycji, które będą stosownie oznaczone i opisane w ofercie danego produktu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad, zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego al.to wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego al.to.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika,
  c) w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu,
  d) kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze z paczkomatu,
  e) poprzez system płatności elektronicznych.
 7. Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyrażenia zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencja kierowana będzie na dotychczasowy adres e-mail oraz uważa się ją za prawidłowo doręczoną.
 12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: al.to sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa lub elektronicznie na adres [email protected] W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatności elektronicznych, Sprzedawca dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Sprzedawcę kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez system płatności elektronicznych jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za dany produkt przy użyciu usługi paczkomatu, która odbywa się przy pomocy karty kredytowej lub płatniczej, Sprzedawca dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Sprzedawcę kosztów jej realizacji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową. Niniejsza opłata jest pobierana niezależnie od opłaty pobieranej tytułem kosztu dostawy przesyłki do paczkomatu.
 1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).
 3. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.
 4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na trwałym nośniku materialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, jakimi obarczony jest nośnik, na którym utrwalono treść cyfrową. Sprzedawca nie odpowiada za wady (błędy) treści cyfrowych gdyż jest to produkt licencjonowany i dostarczany przez licencjodawcę.
 6. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych, w formie kluczy aktywacyjnych, odpowiada licencjodawca.
 7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, o czym mowa w art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Zamówienia w sklepie internetowym al.to można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) lub aplikację mobilną al.to:
  a) przy użyciu konta użytkownika - w tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.al.to/rejestracja/ lub w aplikacji mobilnej al.to i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,
  b) bez konieczności użycia lub posiadania konta użytkownika, o którym mowa powyżej, po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Klient sklepu internetowego al.to ma możliwość podejmowania następujących czynności oraz korzystania ze wskazanych usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a) dokonywanie zakupów w sklepie internetowym al.to,
  b) otrzymywanie indywidualnych rabatów,
  c) uprawnienie do udziału w promocjach i konkursach,
  d) opiniowanie produktów.
 3. Oprócz czynności, o których mowa powyżej, zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  a) prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
  b) współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu internetowego al.to.
 4. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link odsyłający do strony internetowej umożliwiającej aktywację konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do sklepu internetowego.
 5. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 6. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://www.al.to/polityka-prywatnosci.
 7. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym przez Klienta sklepu internetowego al.to. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może uczynić również w panelu użytkownika na swoim koncie.
 8. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w sklepie internetowym al.to. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się ze sklepu internetowego al.to z zastrzeżeniem, że Klient uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego al.to.
 9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie sklepu internetowego al.to z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Klient dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w sklepie internetowym al.to.
 10. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym al.to należy kolejno podjąć następujące działania:
  a) zapoznać się z treścią oferty danego produktu,
  b) dodać określoną ilość produktu do koszyka, w przypadku jego dostępności,
  c) wybrać sposób dostawy lub odbioru produktu,
  d) wybrać sposób płatności,
  e) podać dane do wysyłki produktu,
  f) zapoznać się z podsumowaniem danego zamówienia,
  g) złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) "Kupuję i płacę".
 11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku odbioru, zapłaty za złożone zamówienie lub niemożności uzyskania kontaktu z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia i pod warunkiem, że powyższe okoliczności będą trwały dłużej niż 10 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 12. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu.
 13. W celu korzystania z witryny sklepu internetowego al.to należy spełnić co najmniej poniższe wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  a) Przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
  b) Włączona obsługa języka Javascript,
  c) Włączona obsługa ciasteczek i danych stron.
 14. W ramach funkcjonowania sklepu internetowego al.to Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Klient w dowolnym momencie oraz bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego al.to (rozdział IV II pkt 2. ppkt d) – f) Regulaminu).
 16. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, a związanymi z funkcjonowaniem sklepu internetowego al.to, (rozdział IV II pkt 2. ppkt d) – f) Regulaminu) Klient może złożyć na adres: [email protected] Powyższa Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 17. W ramach korzystania przez Klienta z usługi opiniowania produktów w sklepie internetowym al.to Klient nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierających wulgaryzmy, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, propagujących rasizm, uwłaczających godności innych Klientów lub osób trzecich, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszących znamiona przestępstwa, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub prawa przemysłowe, zmierzających do promowania produktów i usług podmiotów konkurencyjnych wobec Sprzedawcy lub mających na celu odesłanie do ofert produktów i usług takich podmiotów. W takim przypadku Sprzedawcy przysługuje prawo do usunięcia takiej opinii lub jej modyfikacji poprzez uniemożliwienie dostępu innym Klientom lub osobom trzecim do części opinii sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie Internetowym al.to realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem przewoźnika lub do paczkomatów we wskazanym przez Klienta miejscu. Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie będą posiadały takiej możliwości w chwili potwierdzania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www.al.to/dostawa
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W przypadku sprzedaży produktów w ramach przedsprzedaży przybliżony czas realizacji danego zamówienia określony jest w ofercie dotyczącej danego produktu.
 5. W momencie kiedy Sprzedający nie może zrealizować zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika, jej odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania produktu Klientowi – będącego konsumentem - przechodzi na niego prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, dostarczonego Kupującemu przy użyciu przewoźnika, mogących mieć związek z dostarczeniem, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie przewoźnikowi podczas dokonywania odbioru lub w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.al.to/serwis (zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio u przewoźnika w celu sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki.
 8. W momencie ujawnienia uszkodzenia produktu mogącego mieć związek z przewozem, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.al.to/serwis (zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół ustalający stan przesyłki u przewoźnika.
 9. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów, zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta – będącego konsumentem - przechodzi na niego prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 10. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu, w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
  a) wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu,
  b) umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
  c) zgłoszenie tego faktu do Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.al.to/serwis (zgłoszenie reklamacji), a także do właściciela danego paczkomatu bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
 11. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale lub w siedzibie właściciela paczkomatu , w celu sporządzenia przez niego protokołu stanu przesyłki, a także zgłosić do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.al.to/serwis w ciągu 24 godzin od odebrania produktu.
 12. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedawca może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
 1. Klient – będący konsumentem - który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 21 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] Zaleca się również wypełnienie formularza zgłoszenia RMA, dostępnego na stronie internetowej: www.al.to/serwis, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru RMA w celu szybszej identyfikacji przesyłki.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: www.al.to/serwis
 3. Termin 21-sto dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  e) o dostarczanie treści cyfrowych, któr
  e nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym al.to posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 21 dni od doręczenia produktu.
 7. Produkt należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Klient dokonujący zakupu produktu głównego w zestawie z innym produktem zawiera umowę sprzedaży w sposób kompleksowy i nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania w przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia co do części tej umowy. Klient może odstąpić od umowy jedynie w całości, a odstąpienie częściowe przez Klienta nie jest dopuszczalne. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży powoduje również odstąpienie od umów mających charakter dodatkowy wobec umowy sprzedaży (np. przedmioty dołączone do głównego produktu mające cenę w wysokości 1 grosza).
 9. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 21 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale VI pkt 1-10 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta, dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego al.to, zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.al.to/serwis, co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
 5. Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu produkt. W przypadku dokonania zgłoszenia serwisowego RMA zalecane jest aby wysyłkę produktu zrealizować po otrzymaniu powiadomienia od sprzedawcy zawierającego instrukcję dalszego postępowania.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego: al.to sp. z o.o., ul. T. Rejtana 25/35, 42-202 Częstochowa.
 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka produktu reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację przedstawiającą wynik ekspertyzy serwisowej.
 10. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej produkt ten został dostarczony do Sprzedającego.
 11. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m^2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 12. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku wystawienia przez Gwaranta oświadczenia gwarancyjnego warunki udzielonej gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 13. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 14. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem strony internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient - będący konsumentem - jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku Sprzedawcy jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).